fbpx ...

Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Hier kunt u de verkoopvoorwaarden raadplegen van Gevaplast Nv.

Wie beheert deze website?

Deze website wordt beheerd door Gevaplast nv. Gevaplast is een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Industriepark-Drongen 22, 9031 Drongen, België met ondernemingsnummer 0401073422.

U kunt contact met ons opnemen via het bovenstaande postadres of via e-mail : info@gevaplast.com

Gebruik van deze website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze algemene voorwaarden en cookies volledig.

Inhoud van de site en uitsluiting van aansprakelijkheid.
De informatie op deze site wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Gevaplast nv geeft geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, nauwkeurigheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen.

Gevaplast nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de de toegang tot of de raadpleging of het gebruik van deze informatie, gegevens en publicaties op de website. Dit geldt ook voor links naar andere websites, aangezien deze verwijzingen louter informatief zijn en Gevaplast nv en de aan haar gelinkte ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor de inhoud ervan of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Intellectueel eigendomsrecht

Gevaplast nv bezit de intellectuele eigendomsrechten op de website en op de inhoud en het materiaal op de website (inclusief, zonder beperkingen, afbeeldingen, logo’s en tekst). Behalve het bekijken, downloaden en afdrukken van pagina’s van deze website voor uw eigen persoonlijk gebruik, mag u de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk gebruiken, reproduceren of anderszins exploiteren zonder hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gevaplast nv.

Alle aanvragen moeten worden gericht aan info@gevaplast.com.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

De gebruiksvoorwaarden van deze website en het gebruik en de inhoud ervan vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en alle geschillen met betrekking tot de
gebruiksvoorwaarden, de website of het gebruik ervan worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in
het gerechtelijk arrondissement …

Contact

Aanvragen voor informatie over de website of de inhoud ervan moeten worden ingediend bij: info@gevaplast.com.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.