fbpx ...

Privacybeleid & cookies

Privacybeleid

Om hun professionele activiteiten uit te oefenen, moet Gevaplast nv als Data Controllers, persoonlijke en professionele gegevens over personeel, sollicitanten, klanten en leveranciers verwerken. Gevaplast nv neemt hiervoor alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verwerkingsactiviteiten in overeenstemming zijn met de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming en andere wetgeving betreffende gegevensverwerking.
Privacyverklaring Gevaplast nv

Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder www.gevaplast.com (hierna ‘de website’) is onderworpen aan deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan op elk ogenblik door onze onderneming worden gewijzigd.

De website is eigendom van en wordt beheerd door Gevaplast nv, Industriepark-Drongen 21, 9130 Drongen, België met ondernemingsnummer xxxx. Onze onderneming verduidelijkt u in de navolgende privacyverklaring de gehanteerde werkwijze qua bescherming van persoonsgegevens:

1.Verantwoordelijke organisatie:

Amelie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle contactgegevens kan u vinden op onze website www.gevaplast.com

2.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Onze ondernemingneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Amelie (de verantwoordelijke).

3.Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming:

Amelie (info@gevaplast.com).

4.Persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze onderneming verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de onderneming (gebeurlijk) verwerkt:
·Voor- en achternaam
·Geslacht
·Geboortedatum
·Geboorteplaats
·Beroep
·Adresgegevens
·Telefoonnummer
·E-mailadres
·IP-adres
·Locatiegegevens
·Bankrekeningnummer
·Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

5.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze onderneming verwerkt (gebeurlijk) uw volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
· gegevens van personen jonger dan 16 jaar
· persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

6.De wettelijke grondslagen van het verwerken van persoonsgegevens zijn de volgende:

· ter behartiging van uw belangen in het kader van de diensten die door onze onderneming worden verstrekt
· het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
· te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
· u te informeren over onze dienstverlening en eventuele wijzigingen daaraan

7.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Onze onderneming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is tot aan het einde van uw overeenkomst met onze onderneming.

8.Geen delen van persoonsgegevens met derden:

Onze onderneming verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de met u gesloten overeenkomst.

9.Uw rechten:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoons-gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestem-ming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. (contact: info@gevaplast.com).

U heeft desgevallend de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de hiernavolgende nationale toezichthouder:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T+32 (0)2 274 48 00
F+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

10.Uw toestemming met deze werkwijze en akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring blijkt uit de ondertekening van uw verstrekte persoonsgegevens bij aanvang van de samenwerking onderaan de consultatienota.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.